Klauzula informacyjna – zakup biletów

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bydgoskie Centrum Informacji z siedzibą przy ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo z nami kontaktować za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl; lub pisemnie na adres: Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu / okresie / zakresie:
 1. Realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa; oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny) – na czas realizacji wykupionej usługi, w tym kontaktu z klientem w sprawie realizacji umowy oraz do czasu wygaśnięcia okresu zgłaszania roszczeń do zrealizowanej umowy; a także do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego dotyczącego rachunkowości; w zakresie: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, a w przypadku wystąpienia prośby kupujących będących osobami fizycznymi o wystawienie faktury, także w zakresie danych adresowych, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: firmy, danych adresowych i NIP
 1. Nie podanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 2. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Bydgoskiego Centrum Informacji, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
  3. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
   1. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
   2. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b i c RODO
 7. Do Państwa danych mogą mieć dostęp firmy zobowiązane do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, które nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych osobowych mieszkańców Unii Europejskiej.